(800) 399-4529
CALENDAR
SEARCH
DONATE
EXIT

Lafla Next 100 years logo
Join us for a week of events:
February 22-26, 2021

LAFLA Symposium

Thank you to all who joined LAFLA's first-ever virtual symposium, February 22-26, 2021!

The Legal Aid Foundation of Los Angeles is honored to have hosted our virtual symposium, The Next 100 Years: Advancing Racial Justice & Empowering Communities. Through a series of panels, we explored the intersection of racial justice and LAFLA’s work across the spectrum of public interest law.
Our symposium brought together members of the legal community and social justice advocates to participate in critical conversations about some of the most pressing issues impacting our underserved communities – particularly in the wake of the pandemic and the nation’s reckoning with systemic racism.

Panels:

Racial Justice and the Delivery of Legal Services

When: Monday, Feb. 22, 3:00 – 5:00 p.m.

Description: This panel helped frame what racial justice lawyering is and is not. Reflecting on the 1992 Los Angeles uprising, as well as last year’s protests after George Floyd’s killing and continued calls to address systemic racism, we examined how these events have shaped (and are shaping) the legal services sector.

Watch the panel, learn about our panelists, and browse our resources.

Housing Justice is Racial Justice

When: Wednesday, Feb. 24, 2:00 – 4:00 p.m.

Description: This panel closely examined the work of housing advocates and how housing is, at its core, a racial justice issue. We also explored the homelessness crisis, how racist policies fuel it, and the solutions that advocates are pursuing to address the situation.

Watch the panel, learn about our panelists, and browse our resources.

Health, Race, and the Way Forward

When: Friday, Feb. 26, 2:00 – 4:00 p.m.

Description: Our final panel discussed the health disparities experienced by BIPOC communities, as well as the racist policies fueling those inequities. We also reflected on efforts by LAFLA and the legal community to ensure access to quality care – and how the pandemic and other recent events are reshaping the dialogue, and how these efforts can continue to build community trust.

Watch the panel, learn about our panelists, and browse our resources.

La Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles tiene el honor de haber organizado nuestro simposio virtual, Los Próximos 100 Años: Avanze de la Justicia Racial y Empoderamiento de las Comunidades. A través de una serie de paneles, exploramos la intersección de la justicia racial y el trabajo de LAFLA en todo el espectro de la ley de interés público.

Nuestro simposio reunió a miembros de la comunidad legal y defensores de la justicia social para participar en conversaciones críticas sobre algunos de los problemas más urgentes que afectan a nuestras comunidades desatendidas, particularmente a raíz de la pandemia y el enfrentamiento de la nación con el racismo sistémico.

Paneles:

Justicia Racial y Prestación de Servicios Legales

Cuando: Lunes, febrero 22, 3:00 – 5 p.m.

Descripción: Este panel ayudó a enmarcar lo que es y no es la abogacía por justicia racial. Reflexionando sobre el levantamiento de Los Ángeles de 1992, así como las protestas del año pasado después del asesinato de George Floyd y las continuas llamadas para enfrentar el racismo sistémico, examinamos cómo estos eventos han transformado (y aún siguen transformando) el sector de servicios legales.

Vea el panel, conozca a nuestros panelistas y explore nuestros recursos.

La Justicia de Vivienda es Justicia Racial

Cuando: Miércoles, febrero 24, 2:00 – 4:00 p.m.

Descripción: Este panel examinó más de cerca el trabajo de los defensores de la vivienda y cómo la vivienda es, en esencia, un problema de justicia racial. También exploramos la crisis de la persona sin hogar, cómo las políticas racistas la alimentan y las soluciones que los defensores están buscando para abordar el situación.

Vea el panel, conozca a nuestros panelistas y explore nuestros recursos.

Salud, Raza y el Camino a Seguir

Cuando: Viernes, febrero 26, 2:00 – 4:00 p.m.

Descripción: Nuestro último panel discutió las disparidades de salud experimentadas por las comunidades BIPOC, así como las políticas racistas que alimentan esas desigualdades. También reflexionamos sobre los esfuerzos de LAFLA y la comunidad legal para garantizar el acceso a una atención de calidad, y cómo la pandemia y otros eventos recientes están cambiando el diálogo, y cómo estos esfuerzos pueden continuar generando confianza en la comunidad.

Vea el panel, conozca a nuestros panelistas y explore nuestros recursos.

Tổ chức Trợ giúp Pháp lý của Los Angeles rất vinh dự được tổ chức hội nghị chuyên đề ảo của chúng tôi, 100 năm tới: Thúc đẩy Công Bằng Chủng Tộc & Ủy Quyền cho Cộng Đồng. Chúng tôi mời bạn tham gia cùng chúng tôi vào tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 2 năm 2021 khi chúng tôi phản chiếu về Tháng lịch sử cho  Người Mỹ Da Đen và thông qua một loạt bang điều khiển, khám phá điểm giao nhau giữa công lý chủng tộc và công việc của LAFLA trên phạm vi luật lợi ích công cộng.

Mục tiêu của hội nghị chuyên đề của chúng tôi là tập hợp các thành viên của cộng đồng pháp luật và những người ủng hộ công bằng xã hội tham gia vào các cuộc trò chuyện phản biện về một số vấn đề cấp bách nhất đang ảnh hưởng đến các cộng đồng chưa được phục vụ của chúng tôi – đặc biệt là sau đại dịch và quốc gia đang tính đến nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống. Hội nghị chuyên đề của chúng tôi là miễn phí và mở cửa cho tất cả các thành viên của công chúng. Hãy theo dõi thông tin tham luận viên.

Bang điều khiển:

Công Bằng Chủng Tộc và việc Cung Cấp các Dịch Vụ Pháp Lý

Thời gian: Thứ Hai, ngày 22 tháng 2, 3:00 – 5:00 chiều

Mô tả: Bang điều khiển này sẽ giúp định hình thế nào là luật công bằng chủng tộc hay la’ không.  Phản chiếu về cuộc nổi dậy ở Los Angeles năm 1992, cũng như các cuộc biểu tình năm ngoái sau khi George Floyd bị giết và tiếp tục kêu gọi giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống, chúng tôi sẽ xem xét những sự kiện này đã định hình (và đang định hình) ngành dịch vụ pháp lý như thế nào.

Công Bằng về Nhà ở là Công bằng về Chủng Tộc

Thời gian: Thứ 4, ngày 24 tháng 2, 2:00 – 4:00 chiều

Mô tả: Ban hội thẩm này sẽ kiểm tra chặt chẽ công việc của những người ủng hộ nhà ở và việc nhà ở như thế nào, cốt lõi của nó, là một vấn đề công bằng chủng tộc như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ khám phá cuộc khủng hoảng vô gia cư, cách các chính sách phân biệt chủng tộc thúc đẩy nó và các giải pháp mà những người ủng hộ đang theo đuổi để giải quyết tình trạng này.

Sức Khỏe, Chủng Tộc và Con đường Tiến Lên

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 2, 2:00 – 4:00 chiều

Mô tả: Hội thảo cuối cùng của chúng tôi sẽ thảo luận về sự chênh lệch sức khỏe mà các cộng đồng BIPOC phải trải qua, cũng như các chính sách phân biệt chủng tộc thúc đẩy sự bất bình đẳng đó. Chúng tôi cũng sẽ phản chiếu những nỗ lực của LAFLA và cộng đồng pháp lý để đảm bảo tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng – và cách đại dịch và các sự kiện gần đây khác đang định hình lại cuộc đối thoại và cách những nỗ lực này có thể tiếp tục xây dựng lòng tin của cộng đồng.

洛杉矶法律援助基金会(LAFLA)很荣幸举办我们的虚拟专题研讨会,“未来100年:促进种族司法公正及赋予社区权利”。我们邀请您加入2月22-26日的这一周,与我们一起回顾“黑暗的历史月”,并通过一系列专题讨论,探讨种族司法公正与LAFLA在整个公共利益法律领域的交集。

我们研讨会的目标是召集各界法律人士及社会正义倡导者参加,就如何影响我们一些缺乏社区服务的最紧迫问题进行重要对话,尤其是在当下大流行病和国家对系统性种族主义的反思背景下。我们的座谈会是免费的,并向所有公众开放。请您继续关注座谈小组成员的信息。

座谈小组信息:

种族司法公正与法律服务的提供

时间:星期一,2月22日,下午3点至5点。

简述:该小组将帮助您界定哪些是种族司法的公正,哪些不是。回顾1992年洛杉矶起义,和去年乔治弗洛伊德(George Floyd)被杀后的抗议活动,以及继续呼吁解决系统性种族主义的呼声,我们将研究这些事件如何影响(并且正在影响)法律服务部门。

住房司法公正就是种族正义

时间:星期三,2月24日下午2点至4点。

简述:该小组将仔细研究住房倡导者的工作,以及住房从根本上讲是种族司法正义的问题。我们还将探讨无家可归者的危机,与种族主义政策如何助长它,以及倡导者为解决这种状况而追求的解决方法。

健康,种族与未来之路

时间:星期五,2月26日,下午2点至4点。

简述:我们最后一个研讨小组将讨论BIPOC社区在健康方面的差异,以及助长这些不平等的种族主义政策。我们还将反思LAFLA和法律界为确保获得优质医疗服务所作出的努力及在大流行病和其他近期事件的影响下如何重塑对话,以及这些努力如何继续建立社区信任。

请点击这里报名参加研讨会

洛杉磯法律援助基金會(LAFLA)很榮幸舉辦我們的虛擬專題研討會,“未來100年:促進種族司法公正及賦予社區權利”。我們邀請您加入2月22-26日的這壹周,與我們壹起回顧“黑人歷史月”,並通過壹系列專題討論,探討種族司法公正與LAFLA在整個公共利益法律領域的交集。

我們研討會的目標是召集各界法律人士及社會正義倡導者參加,就如何影響我們壹些缺乏社區服務的最緊迫問題進行重要對話,尤其是在當下大流行病和國家對系統性種族主義的反思背景下。我們的座談會是免費的,並向所有公眾開放。請您繼續關註座談小組成員的信息。

座談小組信息:

種族司法公正與法律服務的提供

時間:星期壹,2月22日,下午3點至5點。

簡述:該小組將幫助您界定哪些是種族司法的公正,哪些不是。回顧1992年洛杉磯起義,和去年喬治弗洛伊德(George Floyd)被殺後的抗議活動,以及繼續呼籲解決系統性種族主義的呼聲,我們將研究這些事件如何影響(並且正在影響)法律服務部門。

住房司法公正就是種族正義

時間:星期三,2月24日下午2點至4點。

簡述:該小組將仔細研究住房倡導者的工作,以及住房從根本上講是種族司法正義的問題。我們還將探討無家可歸者的危機,與種族主義政策如何助長它,以及倡導者為解決這種狀況而追求的解決方法。

健康,種族與未來之路

時間:星期五,2月26日,下午2點至4點。

簡述:我們最後壹個研討小組將討論BIPOC社區在健康方面的差異,以及助長這些不平等的種族主義政策。我們還將反思LAFLA和法律界為確保獲得優質醫療服務所作出的努力及在大流行病和其他近期事件的影響下如何重塑對話,以及這些努力如何繼續建立社區信任。

LA 법률 보조재단은 (LAFLA) 가상 토론회인 “다음 100년: 인종 정의의 발전과 지역 사회 강화”를 주최하게 되어 영광입니다. 2021년 2월 22일부터 2월 26일까지 흑인 역사의 달을 되돌아보며, 일련의 패널을 통해 공익법 전반에 걸친 인종 정의와 LAFLA가 하는 일의 교차점을 살펴보는 것에 여러분을 초대합니다.

토론회의 목표는 법률 커뮤니티 구성원들과 사회 정의 지지자들을 한데 모아 특히 전염병 대유행과 제도적 인종 차별에 대한 국가의 인식 이후 소외된 지역 사회에 영향을 미치는 가장 시급한 문제 중 일부에 대한 비평적인 대화에 참여하는 것입니다. 토론회는 무료이며 모든 대중에게 공개됩니다. 토론자 정보를 계속해서 주목해 주십시오.

패널들:
인종 정의와 법률 서비스 제공
언제: 2월 22일 월요일, 오후 3시-5시
설명: 이 패널은 인종 정의 변호가 무엇이고 무엇이 아닌지 틀을 잡는 데 도움이 될 것입니다. 1992년 로스앤젤레스 폭동 및 조지 플로이드가 (George Floyd) 살해된 이후 작년의 시위와 제도적 인종 차별 문제 해결을 위한 지속적인 요청을 반영하여, 이러한 사건들이 법률 서비스 분야를 어떻게 형성했는지 (그리고 어떻게 형성하고 있는지) 살펴볼 것입니다.

주거 정의가 인종 정의다
언제: 2월 24일 수요일, 오후 2시-4시
설명: 이 패널은 주거권 지지자들이 하는 일과 주거가 어떻게 본질적으로 인종 정의의 문제인지 면밀히 검토할 것입니다. 또한 노숙 위기, 인종 차별적 정책이 어떻게 이것을 촉진하는지, 그리고 그 상황을 해결하기 위해 지지자들이 추구하는 해결책들을 분석할 것입니다.

건강, 인종 그리고 나아가야 할 길
언제: 2월 26일 금요일, 오후 2시-4시
설명: 마지막 패널은 BIPOC 커뮤니티에서 경험하는 건강 불균형과 이러한 불평등을 부추기는 인종 차별적인 정책에 대해 논의할 것입니다. 또한 양질의 의료 서비스에 접근을 보장하기 위한 LAFLA 및 법률 커뮤니티의 노력, 전염병 및 최근 사건들이 어떻게 대화를 재편하고 있는지, 그리고 어떻게 이런 노력들이 지역사회 신뢰를 지속적으로 구축할 수 있는지를 돌아볼 것입니다.

ロサンゼルス・リーガルエイド・ファウンデーション(LAFLA)は2月22日〜2月26日に「今後の100年に向けて人種の公平性を目指し、コミュニティーを守る」と名付けたリモート方式のシンポジウムを主催致します。パネルのシリーズを通じて、黒人の歴史を振り返り、人種公平性を促進するLAFLAの支援活動について説明します。

シンポジウムの目的は、世の中がコロナウィルスや人種差別で苦しんでいる中、我々の助けを最も必要とするコミュニティーが抱える緊急問題に関する理解を深めることです。シンポジウムは無料一般公開いたしますので、ぜひご参加ください。

 

パネル:

「人種の公平性とリーガルサービスの提供

日付:2月22日 午後3時〜午後5時

内容:このパネルでは、人種差別問題に対し、適切な弁護活動、そして不適切な弁護活動を見極めます。去年、ジョージフロイド氏が警察に暴行され死亡したことを抗議して、複数の都市で大規模な抗議デモがありました。1992年のロサンゼルス反乱やフロイド殺害事件を通じて人種差別問題が注目される中、リーガルサービスの進化の実態を解き明かします。

 

「ハウジング問題は人種の公平性問題である」

日付:2月24日午後2時〜午後4時

内容:ハウジング対策団体の支援活動に関して詳しく説明いたします。ハウジング問題やホームレス問題が人種の公平性問題であること、また差別的なポリシーに対処する方法に関して説明します。

 

医療、人種格差問題、今後の活動」

日付:2月26日午後2時〜午後4時

内容:最終パネルでは黒人、先住民、有色人種(bipoc)のコミュニティーの医療の人種格差や差別的なポリシーを説明します。新型コロナウィルスの危機の中、LAFLAやリーガルコミュニティーが医療の人種格差を解消するために行なっている活動や、コミュニティーの信用回復につなげる活動を取り上げます。