(800) 399-4529
CALENDAR
SEARCH
Search
Close this search box.
DONATE
EXIT

This area is used for the top content area in the page header. This is empty by default.

Nhờ Trợ Giúp Pháp Lý Miễn Phí

Trên trang mạng

Nộp đơn trực tuyến 24/7.

Gọi qua điện thoại

Nhng câu hi chung:
Xin vui lòng gọi số 1(800) 399-4529 vào ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9:00 AM đến 12:00 giờ trưa và từ Thứ Hai đến Thứ Tư 1:00 PM đến 4:00 PM. Nếu quý khách gọi văn phòng mà quý khách nghe được tin nhắn, xin dể lại tin nhắn tên, số điện thoại va’ nhu cầu gì. Văn phòng chúng tôi sẽ gọi lại. Cảm ơn!

Cuộc họp về bạo hành trong hộ
Xin vui lòng gọi đường giây nống của LAFLA số điện thoại 1(800) 399-4529, extension số 8097 vào ngày tứ sấu từ 9:00 AM đến 12:00 PM và 1:00 PM đến 3:00 PM. Chung tôi cũng có cuộc họp về bạo hành trong hộ ở trên mạng vào ngay tứ năm từ 9:00 AM đến 12:00 PM. Xin vui lòng gọi số 1(800) 399-4529.

Các trung tâm tự giứp
Những đương sự xin vui lòng gọi số điện thoại 213-235-0600 vào ngày tứ hai đến tứ sấu tư 8:30 AM đến 12:00 PM. Váo ngày tứ hai đến tứ tư xin gọi từ 1:00 PM đến 4:30 PM. Nếu quý vị cần giứp về việc các xin gòi sô điện thoại 1 (800)399-4529. Xin vui lòng nhình qua những tài liệu tự giứp của chúng toi.

Trực tiếp ở văn phòng

Các trung tâm tự giúp
Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những văn phong của chúng toi.

Văn Phòng Phụ Trách Nạn Nhân Bị Bạo Hành Trong Nhà
Downtown LA, Long Beach: Giứp cung cấp dịch vụ trợ giúp về lệnh cấm vào những ngày Thứ Hai và Thứ Tư, từ 9 sáng–12 giờ trưa và 1–3 giờ chiều. Những văn phong của chúng toi.

Văn phòng Santa Monica: Mở cửa vào ngày tứ hai, ngày tứ tư và ngày tứ sấu từ 8:30 AM đến 11:00 AM. Những văn phong của chúng toi.

Các trung tâm tự giứp
Các trung tâm tự giứp hiện đang mở cửa cho những người tố tụng về vụ đuổi nhà hoạc về việc cấm lệnh. Xin vui lòng gọi trức khi đến văn phòng ở số: 213-235-0600 vào những ngày tứ hai đến tứ sấu trong giờ từ 8:30 AM đến 12:00 PM, rồi 1:00 PM đến 4:30 PM. Những văn phong của chúng toi.

Stay Housed LA

Là một phần của Stay Housed LA, LAFLA hãnh diện phục vụ người thuê nhà. Chương trình mới này thông tin cho người thuê nhà trên khắp Quận Los Angeles về các quyền của họ và giới thiệu người thuê đến dịch vụ trợ giúp pháp lý. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích người thuê nhà liên lạc với Stay Housed LA nếu có thắc mắc về các quyền của quý vị (về vấn đề đuổi nhà, chủ nhà sách nhiễu, trợ giúp tiền thuê, và nhiều dịch vụ khác) và/hoặc cần đại diện pháp lý. Hãy đến www.stayhousedla.org hoặc gọi số (888) 694-0040. Nếu quý vị cần thông dịch ngôn ngữ, xin gọi số (833) 225-9415.

Trợ Giúp Khẩn Cấp

Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm tức thời, xin gọi số 911.

Nếu quý vị cần chỗ tạm trú khẩn cấp, hãy gọi National Domestic Violence Hotline (Đường Dây Hotline về Bạo Hành Trong Nhà) tại số 800-799-7233 hoặc Center for the Pacific Asian Family (Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình Á Châu Thái Bình Dương) tại số 800-339-3940.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ RA KHỎI SITE NÀY NHANH CHÓNG

Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Được Trợ Giúp?

Legal Aid Foundation of Los Angeles tuân hành các nguyên tắc về nghèo khó của liên bang và chỉ giúp những người có lợi tức thấp. Người có lợi tức thấp hơn 125% mức nghèo khó theo nguyên tắc của liên bang sẽ hội đủ điều kiện và có thể được trợ giúp. Tuy nhiên, đôi khi người có lợi tức thấp hơn 200% mức nghèo khó theo nguyên tắc của liên bang có thể được trợ giúp. Hãy gọi cho LAFLA tại số 323-801-7923 để biết xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Tại các trung tâm tự giúp của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bất cứ người nào có bất cứ mức lợi tức nào.

Dịch Vụ

 • Tiếp Cận Công Đồng Người Đảo Thái Bình Dương Á Châu: Có các dịch vụ dễ sử dụng về ngôn ngữ cho thân chủ API.
 • Bạo Hành Trong Nhà / Luật Gia Đình: Lệnh cấm, lệnh nuôi giữ con, giải tán, thăm viếng, và yểm trợ.
 • Việc Làm: Lương không trả, quyền lợi thất nghiệp, chấm dứt việc làm sai trái, cách tuyển dụng kỳ thị.
 • Biện Hộ Trong Vụ Đuổi Nhà: Đuổi nhà sai trái, các vấn đề gia cư có trợ cấp, tình trạng ổ chuột, kiểm soát tiền thuê.
 • Xóa Bỏ: Xóa bỏ những lần kết tội hình sự trước đây.
 • Phúc Lợi Công: Phúc lợi để đáp ứng các nhu cầu cơ bản (thực phẩm, chỗ ở, chăm sóc y tế, v.v.), gồm cả CalWORKs, CalFresh, CAPI, Medi-Cal, SSDI và SSI, IHSS, và tạm nuôi.
 • Gia Cư & Tình Trạng Vô Gia Cư: Gia cư có giá phải chăng, mất nhà bất công, các quyền của người vô gia cư, kỳ thị gia cư.
 • Di Trú: Phiên xử trục xuất, nhập tịch, tỵ nạn, và các loại cứu trợ khác nhau cho nạn nhân bị bạo hành trong nhà, hành hung tình dục, buôn người và các tội ác khác.
 • Hợp Tác Y Tế-Pháp Lý: Các dịch vụ pháp lý cho bệnh nhân.
 • Trợ Giúp Tổ Chức Bất Vụ Lợi: Yểm trợ pháp lý cho các tổ chức tại cộng đồng.
 • Các Vấn Đề về Tiền Vay Đi Học: Không trả được tiền vay đi học và trả góp, gian lận đại học thu lợi nhuận, v.v.
 • Dự Án Cho Nạn Nhân Bị Tra Tấn: Tỵ nạn, trợ giúp pháp lý, quản lý sự vụ, v.v. cho nạn nhân bị tra tấn.
 • Trung Tâm Công Lý Cựu Chiến Binh: Quyền lợi, gia cư, xóa bỏ tội hình sự, v.v. cho Cựu Chiến Binh.

Chúng tôi cũng mở một số buổi cố vấn pháp lý cho quý vị. Bấm vào đây để xem danh sách những buổi sắp tới.

Nếu quý vị sắp ra tòa và cần xin cung cấp thông dịch viên cho phiên tòa hoặc phiên xử của mình tại Tòa Thượng Thẩm Los Angeles, quý vị có thể xin tại đây: http://www.lacourt.org/irud/ui/index.aspx.

Bấm vào đây để đọc tài liệu của chúng tôi bằng tiếng Việt.

Những Vụ Chúng Tôi Không Trợ Giúp

Legal Aid Foundation of Los Angeles không trợ giúp về những vụ sau đây:

 • Hình luật
 • Hành vi sai trái của cảnh sát
 • Hành vi sai trái của luật sư
 • Phá sản
 • Tai nạn xe cộ
 • Cố vấn tín dụng
 • Chứng thực di sản

Giới Thiệu

Chúng tôi liệt kê dưới đây các tổ chức có thể giúp trong những loại vụ mà LAFLA không trợ giúp.
Chúng tôi cũng liệt kê Các Luật Sư Đoàn. Các đoàn thể này có thể giới thiệu quý vị đến một luật sư tư. 

Vụ Hình Sự /Hành Vi Sai Trái của Cảnh Sát

National Bar Association
(Luật Sư Đoàn Toàn Quốc)
310-313-3700

The American Civil Liberties Union
(Tổ Chức Tự Do Dân Quyền Hoa Kỳ)
213-977-9500

Hành Vi Sai Trái của Luật Sư

California State Bar
(Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California)
800-843-9053

Ngoài California
800-785-1200

Phá Sản

Public Counsel
(Luật Sư Công)
213-385-2977, số phụ 704

Văn Phòng Tự Giúp về Phá Sản Chỉ Tiếp Người Ghé Đến Không Cần Hẹn
300 N. Los Angeles Street, Tầng 3, Phòng 3132
Los Angeles, CA 90012
Giờ Làm Việc: Thứ Hai và Thứ Tư 10:00 sáng-12:00 trưa, 2:00 chiều-4:00 chiều

Tai Nạn Xe Cộ

Los Angeles Bar Association
(Luật Sư Đoàn Los Angeles)
213-243-1525

Loyola Conflict Resolution Center
(Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp Loyola)
213-736-1145

Long Beach Small Claims Advisors
(Cố Vấn Vụ Kiện Nhỏ Long Beach)
562-491-6235

Los Angeles Small Claims Advisors
(Cố Vấn Vụ Kiện Nhỏ Los Angeles)
213-974-9759

Hướng Dẫn Tín Dụng

Clearpoint Financial Solution
877-422-9040

Chúc Thư / Chứng Thực Di Sản

Bet Tzedek Legal Services
(riêng về chúc thư) 323-939-0506

Los Angeles Bar Association
(Luật Sư Đoàn Los Angeles)
213-243-1525

Tham Khảo Luật Sư Tư

Los Angeles Bar Association
(Luật Sư Đoàn Los Angeles)
213-243-1525

Long Beach Bar Association
(Luật Sư Đoàn Long Beach)
562-988-1122

Korean American Bar Association
(Luật Sư Đoàn Người Mỹ Gốc Hàn)

Southern California Chinese Lawyers Association
(Luật Sư Đoàn Người Hoa Miền Nam California)

Japanese American Bar Association
(Luật Sư Đoàn Người Mỹ Gốc Nhật)

Thai American Bar Association
(Luật Sư Đoàn Người Mỹ Gốc Thái)

This translation was produced by LAFLA under 2018-V3-GX-K053, awarded by the Office for Victims of Crime, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the contributors and do not necessarily represent the official position or policies of the U.S. Department of Justice.