Rental assistance is available for City of Los Angeles tenants through the Los Angeles Housing Department. The application is open September 19 – October 2. English 

Los inquilinos de la Ciudad de Los Ángeles pueden acceder a la asistencia para alquileres mediante el Departamento de Vivienda de Los Ángeles. Puede enviar su solicitud entre el 19 de septiembre y el 2 de octubre. Español 

Լոս Անջելես քաղաքի վարձակալների համար հասանելի է Լոս Անջելեսի բնակարանային վարչության կողմից տրամադրվող վարձակալության աջակցություն։ Դիմելու գործընթացը բաց է սեպտեմբերի 19 – հոկտեմբերի 2-ը։ հայերեն 

로스앤젤레스 주택사업부(LAHD)는 로스앤젤레스시 세입자에게 임대료 지원을 제공합니다. 신청 기간은 9월 19일~10월 2일까지입니다. 한국어

洛杉矶租户可向洛杉矶住房部申领租金补助。 9月19日至10月2日开放申请。简体中文 

洛杉磯市租戶可透過洛杉磯房屋局獲得租賃補助。 申請日期:9 月 19 日至 10 月 2 日。繁體中文

Русский  ไทย Tiếng Việt فارسی   日本語   

housing.lacity.org

(800) 399-4529
CALENDAR
SEARCH
DONATE
EXIT

我們提供中文的法律幫助

This area is used for the top content area in the page header. This is empty by default.

點擊這裡迅速離開頁面

我們提供中文的法律幫助。我們可以在以下領域提供幫助:

 • 驅逐和其他住房問題
 • 家庭法和家暴 (人身保護令,離婚,撫養權,財產分割及其他相關問題)
 • 政府福利和申請福利被拒,包括 CalWORKs, CalFresh, Social Security, In-Home Supportive Services, General Relief 和其他
 • 欠薪和僱傭問題
 • 移民

我們有中文服務熱線。電話號碼為: 323-801-7912

點擊這裡獲取更多信息。

如果您需要法庭翻譯,請點擊這裡

我們無法對下列類型的案件提供幫助:

 • 刑法
 • 警方不當行為
 • 律師不當行為
 • 破產
 • 車禍
 • 小額索賠
 • 信用諮詢
 • 遺囑檢驗/遺囑