Rental assistance is available for City of Los Angeles tenants through the Los Angeles Housing Department. The application is open September 19 – October 2. English 

Los inquilinos de la Ciudad de Los Ángeles pueden acceder a la asistencia para alquileres mediante el Departamento de Vivienda de Los Ángeles. Puede enviar su solicitud entre el 19 de septiembre y el 2 de octubre. Español 

Լոս Անջելես քաղաքի վարձակալների համար հասանելի է Լոս Անջելեսի բնակարանային վարչության կողմից տրամադրվող վարձակալության աջակցություն։ Դիմելու գործընթացը բաց է սեպտեմբերի 19 – հոկտեմբերի 2-ը։ հայերեն 

로스앤젤레스 주택사업부(LAHD)는 로스앤젤레스시 세입자에게 임대료 지원을 제공합니다. 신청 기간은 9월 19일~10월 2일까지입니다. 한국어

洛杉矶租户可向洛杉矶住房部申领租金补助。 9月19日至10月2日开放申请。简体中文 

洛杉磯市租戶可透過洛杉磯房屋局獲得租賃補助。 申請日期:9 月 19 日至 10 月 2 日。繁體中文

Русский  ไทย Tiếng Việt فارسی   日本語   

housing.lacity.org

(800) 399-4529
CALENDAR
SEARCH
DONATE
EXIT

Black Lives Matter

To Our Community of Supporters and Allies —

For more than 90 years, lawyers, advocates, staff, and volunteers at Legal Aid Foundation of Los Angeles have dedicated their energy, passion, and lives to dismantling inequities that impact the lives of our clients and the communities where they live and work.

As a legal services organization, it is times like these when we renew our commitment to eradicate systemic injustice and stand with our client communities that have too long been disenfranchised, disinvested, and discriminated. We bear the responsibility to demand change.

We grieve for the Black lives that have been taken by injustice, and empathize with the pain of the Black community that continues to bear the brunt of racial antipathy. We will always stand with the communities we serve. Black lives matter.


In solidarity,

 

 

 

Silvia R. Argueta
Executive Director