(800) 399-4529
CALENDAR
SEARCH
Search
Close this search box.
DONATE
EXIT

LAFLA Holiday Closure

LAFLA Holiday Hours

All LAFLA offices will be closed from Friday, December 22, 2023 through Monday, January 1, 2024. All services will reopen on Tuesday, January 2, 2024.

You can still apply for help online at lafla.org/get-help/ and we will respond when we return to the office.

Self-Help Centers
will remain open

For Self-Help Center information call 213.235.0060 or visit lafla.org/self-help/.

Housing Emergencies

For help with eviction court forms or to respond to an eviction lawsuit (unlawful detainer), visit stayhousedla.org/self-help-eviction-defense.

Domestic Violence Emergencies

For help with a restraining order and family court forms go to the DV Legal Clinics in the Downtown L.A. (Mosk), Santa Monica or Long Beach Courthouses.

For clinic locations and hours, visit lafla.org/who-we-are/locations/.

Horario de vacaciones de LAFLA

Todas las oficinas de LAFLA estarán cerradas desde el viernes 22 de diciembre del 2023 hasta el lunes 1 de enero del 2024. Nuestras oficinas reabrirán el martes 2 de enero del 2024.

Todavía puede solicitar ayuda legal en línea en lafla.org/get-help/espanol/ y le responderemos cuando regresemos a la oficina.

Centros de Acceso Legal de Autoayuda
Permanecerán abiertos

Para obtener información sobre el Centro de Autoayuda, llame al 213.235.0060 o visite lafla.org/self-help/.

Emergencias de vivienda

Para obtener ayuda con formularios de la corte de desalojo o para responder a una demanda de desalojo (ocupación ilegal), visite stayhousedla.org/self-help-eviction-defense.

Emergencias de violencia doméstica

Para obtener ayuda con órdenes de restricción y formularios del tribunal de familia, vaya a las Clínicas de Violencia Doméstica en las cortes del centro de Los Ángeles (Mosk), de Santa Mónica o de Long Beach.

Para obtener más información sobre las ubicaciones y horarios de las clínicas, visite lafla.org/who-we-are/locations/.

휴무 기간 안내

저희 모든 사무실은 휴무입니다.
12월 22일, 금요일 – 1월 1일, 월요일.
모든 서비스는 2024년 1월 2일에 재개됩니다.

lafla.org/get-help/get-legal-help-korean/에서 온라인으로 계속해서 도움을 신청하실 수 있으며, 휴식 후에 연락드리겠습니다.

자조 센터는 계속 운영됩니다.

자조 센터 정보를 원하시면 213.235.0060으로 전화하거나lafla.org/self-help/를 방문하세요.

주택 긴급상황

퇴거 법원 양식에 대한 도움을 받거나 퇴거 소송 (unlawful detainer, 불법 점유)에 응답하려면stayhousedla.org/self-help-eviction-defense를 방문하세요.

가정폭력 긴급상황

접근금지 명령 및 가정 법원 양식에 대한 도움을 받으려면 L.A. 다운타운 (Mosk 법원) 그리고 롱비치 (Long Beach) 법원에 있는 가정폭력 (DV) 법률 클리닉을 방문하세요. 클리닉 위치 및 시간을 확인하려면  lafla.org/who-we-are/locations/를 방문하세요.

假期通知

我们的办公室将于以下假日期间关闭。
周五12月22日至周一1月1日。
所有服务将于2024年1月2日周二重新开放。

您依然可以在lafla.org/get-help/get-legal-help-mandarin-simplified/网站上申请服务。我们会在假期结束后联系您。

自助中心会继续正常办公

关于自助中心的更多信息,请致电213.235.0060或浏览我们的lafla.org/self-help/网址查看。

房屋租赁紧急事件

如需要帮忙填写驱逐法庭文件或答复非法滞留的驱逐案子,请查看网站寻求帮助:stayhousedla.org/self-help-eviction-defense

家庭暴力紧急事件

您可以到洛杉矶市中心的法庭(Mosk法庭)和长滩市法庭(Long Beach Courthouse)的家庭暴力法律诊所寻求关于限制令申请和答复家庭法法庭文件的帮助。关于法律诊所的地址和工作时间,请于网站lafla.org/who-we-are/locations/查看。

節日營業時間

我們將關閉辦公室。
由12月22日(星期五)至1月1日(星期一)。
所有服務將於2024年1月2日(星期二)重新開放。

您仍可在lafla.org/get-help/get-help-chinese-t/線上申請協助,我們將在假期後與您聯繫。

自助中心將保持開放

有關自助中心的資訊,請致電213.235.0060或訪問lafla.org/self-help/

住房緊急情形

若須協助填寫驅逐程序法院表格或回應驅逐訴訟(驅趕房客),請訪問stayhousedla.org/self-help-eviction-defense

家庭暴力緊急情形

若須協助取得禁制令及填寫家庭法院表格,請前往洛杉磯市中心(Mosk)和長灘法院的家庭暴力法律診所。有關法律診所的地點及營業時間,請訪問lafla.org/who-we-are/locations/

Giờ Nghỉ Lễ

Các Văn Phòng Đóng Cửa.
Từ Thứ Sáu, Ngày 22 Tháng 12, đến Thứ Hai, Ngày 1 Tháng 1.
Tất cả dịch vụ sẽ mở cửa trở lại vào Thứ Ba, Ngày 2 Tháng 1 Năm 2024.

Quý vị vẫn có thể đăng ký trợ giúp trực tuyến tại trang mạng lafla.org/get-help/get-help-vietnamese/ và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị sau giờ nghỉ lễ.

TRUNG TÂM TỰ TRỢ
sẽ vẫn mở cửa.

Để biết thông tin về Trung Tâm Tự Trợ, hãy gọi số điện thoại 213.235.0060 hoặc truy cập trang mạng lafla.org/self-help/.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VỀ NHÀ CỬA

Để được trợ giúp về các mẫu đơn của tòa trục xuất nhà ở hoặc để phản hồi đến một vụ kiện trục xuất nhà ở (việc đuởi nhà), hãy truy cập stayhousedla.org/self-help-eviction-defense.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Để được trợ giúp về lệnh ngăn cấm và các mẫu đơn của tòa gia đình, xin đến Trung Tâm Luật Pháp DV Legal Clinic tại Tòa Án Mosk (trung tâm thành phố Los Angeles) và Tòa Án Long Beach. Để biết địa chỉ và giờ mở cửa, xin truy cập trang mạng lafla.org/who-we-are/locations/.

ពេ លឈប់សម្រា ក

កា រិយា ល័យបិទទ្វា រសម្រា ក.
ពីថ្ងៃ សុក្រ ទី 22 ខែ ធ្នូ ដល់ ថ្ងៃ ចន្ទ ទី 1 ខែ មករា.
រា ល់សេ វា កម្មទាំ ងអស់នឹងបើ កឡើ ងវិញនៅ ថ្ងៃ អង្គា រ ទី 2 ខែ មករា ឆ្នាំ 2024.

អ្នកនៅ តែ អា ចដា ក់ពា ក្យ សុំ ជំនួយតា មអនឡា ញ នៅ លើ វេ បសា យ lafla.org/get-help/get-help-khmer/ ហើ យយើ ងនឹងឆ្លើ យតបទៅ អ្នកវិញនៅ ក្រោ យ ពេ ល ឈប់ សម្រា ក។.

មជ្ឈ មណ្ឌ លស្វ័ យជំ នួ យ
នឹងនៅ តែ បើ កទ្វា រ។

សម្រា ប់ព័ត៌មា នអំពីមជ្ឈ មណ្ឌល ស្វ័យជំនួយ សូមទូរសព្ទទៅ លេ ខ 213.235.0060 ឬចូល មើ លវេ បសា យ lafla.org/self-help/.

កា រសង្គ្រោះ បន្ទា ន់ នៃ លំ នៅ ដ្ឋា ន

សម្រា ប់ជំនួយអំពីទម្រ ង់បែ បបទតុលា កា របណ្ដេ ញចេ ញ ឬកា រឆ្លើ យតបនឹង រឿ ងក្ដីបណ្តេ ញចេ ញ (កា រកា ន់កា ប់ដោ យខុសច្បា ប់) សូមចូល មើ លវេ បសា យ stayhousedla.org/self-help-eviction-defense.

កា រសង្គ្រោះ បន្ទា ន់ ពី អំ ពើ ហិ ង្សា ក្នុងគ្រួ សា រ

សម្រា ប់ជំនួយអំពីដីកា ហា មឃា ត់ និង ទម្រ ង់បែ បបទតុលា កា រគ្រួ សា រ សូមទៅ កា ន់ DV Legal Clinic នៅ Downtown
L.A. (Mosk) និងសា លា ក្ដីក្រុ ងឡុងប៊ិច។ សម្រា ប់ទីតាំ ង និងម៉ោ ងគ្លីនិក សូមចូល មើ លវេ បសា យ lafla.org/who-we-are/locations/.

ホリデーシーズン

休業日のお知らせ。
12月22日(金)~1月1日(月)。
すべてのサービスは、2024年1月2日(火)から再開いたします。

lafla.org/get-help/get-legal-help-japanese/ からオンラインでヘ ルプのお申し込みは 可能です。業務再開 し次第ご連絡いたします。

セルフヘルプセンター
は引き続き営業しております。

セルフヘルプセンターに関する情報は、213.235.0060 までお電
話いただくか、lafla.org/self-help/ をご覧ください。

住宅緊急事態

立ち退き裁判フォームや立ち退き訴訟(不法抑留)への対応については、stayhousedla.org/self-help-eviction-defense をご覧ください。

DV 緊急事態

接近禁止命令や家庭裁判所の書式に関する相談は、ロサンゼルスのダウンタウン(Mosk)および Long Beach Courthouses にあるDV Legal Clinic(DVリーガル・クリニック)にご用命ください。クリニックの場所と営業時間については、lafla.org/who-we-are/locations/ をご覧ください。